English|Email|صفحه اصلی
کسب رتبه برتر اقامه نماز در سطح شهرستان مبارکه


دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در امر فعالیت و ترویج اقامه نمازدر سطح شهرستان مبارکه اعم از ارگانهای دولتی و غیر دولتی و مراکز دانشگاهی و آموزشی توانست رتبه برتر را به خود اختصاص دهد که این برگ زرین دیگری از کارنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی می باشد

Copyright © 2011 iaumajlesi.ac.ir - All Rights Reserved.
Powered by DorsaPortal